ใบสมัครออนไลน์ บริษัท เอสโบ้โฮมเวิลด์ จำกัด

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.esbohomeworld.com/app/job จากนั้นอ่านขั้นตอนการสมัคร และคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อสมัครงาน

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนในแต่ละหัวข้อแล้วให้คลิกปุ่ม ถัดไป

  • หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถที่แถบหัวข้อประวัติผู้สมัครและทำการแก้ไขได้ทันที
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหากไม่มีข้อมุลให้ใส่เครื่องหมาย - ไว้
  • ในการวาดแผนที่ ท่านสามารถลากแผนที่ไปยังตำแหน่งที่อยู่ของท่านได้
  • ท่านสามารถคลิกที่แผนที่เพื่อปักหมุดตำแหน่งที่อยู่ของท่าน หรือลากหมุดไปวาง ณ ตำแหน่งที่อยู่ของท่านได้

3. เมื่อกรอกข้อมูลจนครบทุกขั้นตอนแล้วให้คลิกที่ปุ่มส่งใบสมัคร ระบบจะทำการส่งข้อมูลของท่านไปยังแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอสโบ้โฮมเวิลด์ จำกัด

4. รอการติดต่อกลับจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอสโบ้โฮมเวิลด์ จำกัด

ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสมัคร
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม ส่งใบสมัคร เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
  5. หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
  6. หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Mozilla Firefox และ Google Chrome